دام زنده

دام زنده

گوسفند جهت قربانی تحت نظر دامپزشک بصورت لاشه تازه  و یا با قصاب و بازرس بهداشتی در خانه و محل کار

گاوجهت قربانیتحت نظر دامپزشکبصورت لاشه تازه  و یا با قصاب و بازرس بهداشتی در خانه و محل کار

پولت

گوساله

تلیسه

سگ

گربه

خرگوش

خوکچه هندی

انواع پرندگان زینتی شامل طوطی ،مرغ عشق ،قناری ، مرغ مینا و ......

انواع ابزیان زینتی

اکواریوم

 

دام زنده

گوسفند جهت قربانی تحت نظر دامپزشک بصورت لاشه تازه  و یا با قصاب و بازرس بهداشتی در خانه و محل کار

گاوجهت قربانیتحت نظر دامپزشکبصورت لاشه تازه  و یا با قصاب و بازرس بهداشتی در خانه و محل کار

پولت

گوساله

تلیسه

سگ

گربه

خرگوش

خوکچه هندی

انواع پرندگان زینتی شامل طوطی ،مرغ عشق ،قناری ، مرغ مینا و ......

انواع ابزیان زینتی

اکواریوم

 

بیشتر

دام زنده  هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.