پیگیری سفارشات
جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید:

**توجه**
کد پیگیری همان شماره مرجع یا شماره سفارش میباشد که در فاکتور پرداختی قابل مشاهده است.

مثال:

مرجع     YHGVIMIDD

سفارش YHGVIMIDD